Algemene Verordening Gegevensbescherming
autoschade specialist IJzendoorn vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk.
Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.


Bekijk hieronder hoe wij met uw privacy omgaan.In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Schade specialist IJzendoorn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– ten alle tijden uw persoonsgegevens respecteren.


Als autoschade specialist IJzendoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens.Schade specialist IJzendoorn
Herenstraat 81-A
3431CA Nieuwegein
030 605 0 730


Waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken


Uw persoonsgegevens worden door autoschade specialist IJzendoorn verwerkt ten behoeve van het volgende;
– Het aangaan van overeenkomsten
-  Het inplannen van een afspraak


Derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het uitvoeren van onze jaarrekeningen en salarisadministratieWij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te dragen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
Autoschade specialist IJzendoorn bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Veiligheid
Wij hebben organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
– Gegevens zoals een kopie van uw rijbewijs en identiteitsbewijs zullen niet worden opgeslagen
– Na gebruik zullen wij ervoor zorgdragen dat deze kopieën zorgvuldig en volgens de richtlijnen worden vernietigd.


Rechten
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben verkregen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.
Als u naar aanleiding van onze privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met ons op hierover.